KOŁO TURYSTYCZNO-GEOGRAFICZNE

Prowadzący: mgr Piotr Libera
kontakt: p.libera@mdk5.pl

UCZESTNICY: 12-15 lat

TEMATYKA ZAJĘĆ:
Głównym celem koła turystyczno - geograficznego jest rozbudzenie zainteresowań
w dziedzinie turystyki krajoznawczej, ukazanie piękna świata w tym ziemi ojczystej,
a poprzez to kształtowanie postawy patriotycznej. Bardzo ważnym celem jest także wpajanie prozdrowotnego stylu spędzania czasu wolnego. W czasie zajęć kształtujemy także postawy proregionalne poprzez poznanie i popularyzowanie „małej ojczyzny” jej walorów przyrodniczych, piękna krajobrazu, historii i dziedzictwa kulturowego. Budzimy zainteresowania szeroko rozumianą przestrzenią geograficzną (własnym regionem, terytorium Polski, Europy, świata) oraz przygotowujemy do swobodnego poruszania się w niej. Kształtujemy postawy tolerancji i szacunku dla ludzi i dorobku innych regionów w Polsce i poza jej granicami. Rozwijamy umiejętności wykorzystywania internetu zarówno dla zdobywania informacji jak i prezentowania własnych osiągnięć. Staramy się kształtować współodpowiedzialność za otaczające nas środowisko naturalne. Organizujemy wycieczki rowerowe po Bydgoszczy i regionie oraz ćwiczymy umiejętność orientowania się w terenie.

Zajęcia odbywają się w Szkole Podstawowej nr 19, ul. Kapliczna 7

KOŁO TURYSTYCZNO-GEOGRAFICZNE KOŁO TURYSTYCZNO-GEOGRAFICZNE Reviewed by MDK5 on września 07, 2017 Rating: 5
Obsługiwane przez usługę Blogger.