KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Klauzula informacyjna RODO

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w  sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),w dalszej części zwane RODO, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 i art. 14, informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych:

I. Administrator danych:
Administratorem danych osobowych jest: Młodzieżowy Dom Kultury nr 5, 85-796 Bydgoszcz, ul. F. Krysiewiczowej 8

II. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:
Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Beata Michalska, e- mail:iod@um.bydgoszcz.pl 

III. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych:
Dane przetwarzane są w szczególności w celu:
a. realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, innych zadań statutowych oraz zadań organizacyjnych wynikających z ustawy Prawo oświatowe, a także wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze;
b. realizacji umów zawartych z kontrahentami;
c. w pozostałych przypadkach - na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych w zakresie i w celach określonych w treści zgody

IV. Odbiorcy danych osobowych:
Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub stosownej umowy z  administratorem.

V. Okres przechowywania danych osobowych:
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu/ów dla jakiego zostały zebrane, a  po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

VI. Prawa osób, których dane dotyczą:
Przysługuje prawo do:
a) dostępu do treści danych osobowych oraz sprostowania (poprawiania) w przypadku, gdy dane osobowe są nieprawidłowe lub niekompletne,
b) żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
- dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
- osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych;
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania
- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem;
- dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
c) wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
e) w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, przysługuje prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie danych osobowych administratorowi ma charakter dobrowolny.

VII. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. Niepodanie danych osobowych może skutkować brakiem możliwości realizacji celów w jakich zbierane są dane osobowe lub brakiem możliwości zawarcia takiej umowy.

VIII. Inne informacje:
Podane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ani nie będą profilowane. Mogą wystąpić przypadki, gdy Administrator przekaże dane osobowe do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych, o każdym takim przypadku administrator zobowiązany jest powiadomić osobę, której dane osobowe zostały przekazane.


___________________________________________________________________________

Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu 
w Młodzieżowym Domu Kultury nr 5
w Bydgoszczy

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2, informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych:

I. Administrator danych:
Administratorem danych osobowych jest: Młodzieżowy Dom Kultury nr 5, 85-796 Bydgoszcz, ul. F. Krysiewiczowej

II. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:
Administratorem danych osobowych jest: Młodzieżowy Dom Kultury nr 5,
85-796 Bydgoszcz, ul. F. Krysiewiczowej 8

III. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych:
Dane przetwarzane są w szczególności: w celu zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony mienia (monitoring);
Podstawę prawną przetwarzania stanowi:
- Art. 6 ust. 1 lit. c/ art. 9 ust. 2 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., oraz art. 222 Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (tj. Dz.U. z 2018 poz. 917),

IV. Odbiorcy danych osobowych:
Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa lub stosownej umowy z administratorem.

V. Okres przechowywania danych osobowych:
Zapisy z monitoringu przechowywane będą przez okres: 14 dni - do nadpisania aktualnymi danymi.

VI. Prawa osób, których dane dotyczą:
Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do danych osobowych na zasadach art. 15 RODO oraz żądania ograniczenia przetwarzania na zasadach przewidzianych w art. 18 RODO;
Ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy powołanego rozporządzenia.

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO KLAUZULA INFORMACYJNA RODO Reviewed by MDK5 on listopada 24, 2019 Rating: 5
Obsługiwane przez usługę Blogger.