ZAPISY

Rekrutacja  na zajęcia rozwijające zainteresowania lub rozwijające uzdolnienia  w  publicznych placówkach oświatowo- wychowawczych prowadzonych przez Miasto Bydgoszcz
na rok szkolny 2017/2018
(Pałac Młodzieży, Młodzieżowe Domy Kultury)

  • Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2017/2018
Nazwa etapu
             Data rozpoczęcia
      Data zakończenia
Składanie wniosków o przyjęcie na zajęcia
24.08.2017
08.09.2017
Badanie uzdolnień kierunkowych
09.09.2017
12.09.2017
Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i
 niezakwalifikowanych
13.09.2017 (godz. 17.00)

Ogłoszenie list przyjętych i nieprzyjętych
14.09.2017 ( godz. 15.00)

Rekrutacja uzupełniająca
15.09.2017


  • Kryteria rekrutacji na zajęcia rozwijające uzdolnienia
Kryteria
Nazwa etapu/ wartość punktowa
  • Kandydaci zamieszkali na terenie powiatu
Liczba kandydatów mniejsza od liczby miejsc – wszyscy kandydaci zostają przyjęci
  • Uzyskanie pozytywnego wyniku badania uzdolnień kierunkowych
 Badanie uzdolnień kierunkowych na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną
·         Wielodzietność rodziny kandydata
·         Niepełnosprawność kandydata
·         Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
·         Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
·         Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
·         Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
·         Objęcie kandydata pieczą zastępczą
Etap I – art. 131 ust. 2  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz.59)


Kryteria mają jednakową wartość 10 punktów
ustaloną przez Miasto Bydgoszcz
·         Kandydat obojga rodziców pracujących w godz. popołudniowych
·         Kandydat, którego rodzeństwo  rodzone, przyrodnie lub przybrane jest uczestnikiem zajęć w placówce
Etap II – art. 144 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z  2017 r. poz. 59) -  Kryteria Organu Prowadzącego
 wartość -  30 punktów
 wartość  - 20 punktów

WNIOSEK O PRZYJĘCIE NA ZAJĘCIA do pobrania TUTAJ

Zapisy w ciągu roku szkolnego bezpośrednio u nauczyciela prowadzącego zajęcia.

ZAPISY ZAPISY Reviewed by MDK nr 5 on sierpnia 22, 2017 Rating: 5
Obsługiwane przez usługę Blogger.