DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Młodzieżowy Dom Kultury nr 5 zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony www.mdk5.pl


Data publikacji strony internetowej: 2017-07-01. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-22.


Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub włączeń wymienionych poniżej:

1. linki w serwisie otwierają się w nowym oknie, jednak z uwagi na pewne ograniczenia systemowe mogą się zdarzyć sytuacje, w których będą się one otwierały w tym samym oknie nie informując o tym użytkownika,

2. mogą się zdarzyć sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu:

  • cel linku nie jest odpowiednio określony,
  • załączniki nie posiadają informacji na temat wielkości i formatu pliku,
  • pewne grafiki nie zawierają tekstów alternatywnych oraz wersji tekstowej,
  • niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów,

3. mogą się zdarzyć sytuacje, że pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

  • pochodzą z różnych źródeł,
  • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
  • posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji – np. skany dokumentów,
  • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.


Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.


Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22


Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.


Dane teleadresowe podmiotu publicznego

Młodzieżowy Dom Kultury Nr 5

ul. Krysiewiczowej 8

85-796 Bydgoszcz

tel.: 523434737

e-mail: sekretariat@mdk5.pl; mdk05@edu.bydgoszcz.pl


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Hanna Grześkowiak, h.grzeskowiak@mdk5.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 523485002. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Dostępność architektoniczna

Młodzieżowy Dom Kultury nr 5 w Bydgoszczy, budynek ul. Felicji Krysiewiczowej 8

1. Do budynku placówki prowadzą następujące wejścia:

- PARTER

wejście główne od ul. F. Krysiewiczowej, prowadzą do niego schody, przed wejściem znajduje się podjazd dla osób z dysfunkcją narządu ruchu, do wejścia można przejść z parkingu, nie ma tutaj ograniczeń w postaci schodów - jest podjazd

3 wejścia od strony parkingu do sal nr 14, 25, 27 - prowadzą do nich schody

- PIWNICA

wejście do Klubu - prowadzą do niego schody

Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.

2. Korytarze znajdujące się w budynku na parterze są dostępne dla osób z dysfunkcją narządu ruchu. Budynek nie posiada windy.

3. Budynek posiada:

- pochylnię przy wejściu głównym od ul. F. Krysiewiczowej,

- toaletę dla osób niepełnosprawnych - na parterze,

Placówka nie stosuje informacji głosowych, pętli indukcyjnych, nie posiada platformy.

4. Na terenie obiektu nie ma parkingu z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych. Parking dostępny tylko dla pracowników placówki.

5. Do budynku i jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

6. Placówka nie posiada tłumacza języka migowego.

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI Reviewed by MDK5 on września 22, 2020 Rating: 5
Obsługiwane przez usługę Blogger.